".....เกรดภาคเรียนที่ 3/51 วิชา "บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา".....

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

คำอธิบายบายวิชา

อาจารย์จริยะ วิโรจน์

วิชา 1515702 : บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา
(Contexts and Trends in Education)
.........ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากปรัชญา สังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีต่อการจัดและบริหารการศึกษา บทบาทของการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง กระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา วิเคราะห์การปฏิรูปการศึกษาของไทยและของประเทศต่าง ๆ สัมมนาปัญหาและแนวโน้มของการจัดการศึกษาของท้องถิ่น พัฒนามโนทัศน์และแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก